SUPPORT

Read the English text here.

Kunstenaars vragen geen geld om niet te moeten werken

Het kan een ontnuchtering zijn. Kunstenaars vragen geld òm te kunnen werken.

Ikzelf duwde het schilderen jarenlang in blokjes van een of twee uur, die ik ‘s avonds na mijn fulltime job angstvallig probeerde vrij te houden. Ik perste het in weekends die al overliepen van verplichtingen. Ik nam het zelfs mee op vakantie. En dan er was ook altijd geen tijd, geen geld, geen plaats, geen voldoening van wat ik maakte. 

Toch ben ik er op de één of andere manier in geslaagd vol te houden. De urgentie om te blijven ploeteren (of creëren) bewees uiteindelijk groter dan al mijn excuses samen. Dus er kwam een moment dat ik het toegegeven heb. Eerlijk gezegd leek het label me initieel een beetje vies en plakkerig. Kunstenaar.

Kunstenaar zijn is geen keuze, maar ervoor gaan betekent veel keuzes maken

Ik begon keuzes te maken en ben daar niet meer mee gestopt. Het grootste exemplaar was natuurlijk om voluit voor het schilderen te gaan. Maar hoe meer ik kies voor dat wat ik het meest wil doen, hoe meer ik ook besluit om andere dingen te laten vallen. 

De nood om op reis te ‘moeten’ om mijn leven even te ‘ontvluchten’ is bijvoorbeeld weggedeemsterd. Ik voel me niet langer verplicht alle evenementen bij te wonen, uit angst iets te missen, terwijl ik me helemaal niet goed voel bij lawaai of grote groepen mensen. De TV ging de deur uit – ik bedoel, de berging in – en het abonnement werd opgezegd. Ik heb het niet langer nodig om nieuwe kledij te kopen om me beter te voelen, integendeel, mijn afkeer voor kwaliteitsloze, vervuilende en onethische massaproductie die dagelijks door onze strot wordt geramd is nog nooit zo groot geweest.

Het is ondertussen duidelijk dat het uitpuren van mijn leven op alle vlakken (contacten, tijdsbesteding, aankopen) en het kunstenaarschap niet los staan van elkaar. Integendeel, het minimalisme blijkt nodig om mijn hoofd vrij te maken voor één enkele activiteit: schilderen. 

Om dat op zo’n puur mogelijke manier te kunnen doen, heb ik tijd nodig. En geld koopt tijd, in deze maatschappij. Dus toen ik Patreon ontdekte, een site waar fans maandelijks een bijdrage kunnen schenken aan de kunstenaars waar zij in geloven, besloot ik een pagina aan te maken. 

Acryl op canvas, 40×50, 2019

Waarom een maandelijkse kleine schenking meer waard is dan een éénmalige grote gift

Een van de eerste vragen die ik kreeg toen ik mijn Patreon-pagina aan iemand liet zien, was of ik dan geen éénmalige schenkingen accepteerde. Patreon geeft immers enkel de mogelijkheid om een doorlopende opdracht te activeren, waarvan de bedragen variëren tussen de 5 en 250$. 

Het is zo dat voor beeldend kunstenaars bijna uitsluitend geld kan verdiend worden wanneer er exposities of een andere evenementen worden georganiseerd, en dikwijls kan zelfs dan niet de werkelijke kostprijs (uren, doek, verf, atelier) doorgerekend worden. Tussen deze toonmomenten wordt er in de schaduw gewerkt, zonder de zekerheid van een maandelijks loon.

Patreon is geen crowdfunding-website, waar men zoveel mogelijk geld probeert in te zamelen voor een éénmalig project of product. Patreon zorgt er wel voor dat kunstenaars de mogelijkheid krijgen om maandelijks betaald te worden voor hun werk, en dat de supporters van dat werk een mogelijkheid hebben om de kunstenaar op een duurzame manier te steunen.

Waarvoor wordt het geld gebruikt?

Steunen via Patreon kan vanaf een bedrag van 5$ per maand. Wie besluit financieel te steunen vanaf 25$ per maand krijgt volledige transparantie over hoe het geld gebruikt wordt en kan ten allen tijde inzage krijgen in de kosten die komen kijken bij het kunstenaarschap. Ook het totale bedrag dat alle schenkers op Patreon samen maandelijks geven is altijd voor iedereen zichtbaar. De namen van de schenkers zijn enkel gekend bij mij en worden niet publiek gemaakt.

Het geld zal worden gebruikt om te voorzien in alle praktische tools die een schilder vandoen heeft: verf, penselen, doeken en de huur van een atelier. Ook de huur van exporuimtes en de organisatie van evenementen horen hierbij.

In het onverhoopte geval dat ik meer steun verzamel dan de kosten die schilderen maandelijks meebrengen, zal het geld gebruikt worden om te voorzien in mijn vaste kosten voor wonen en leven. Dit omdat in dat geval mijn volledige focus onverdeeld kan uitgaan naar het schilderen en ik op die manier mijn beste werk kan maken. 

Wat krijg je in ruil?

Vanaf het moment dat je steunt (vanaf 5$/maand), krijg je toegang tot alle berichten die enkel te zien zijn voor schenkers. Naarmate het bedrag van de schenking hoger ligt, zijn er meer voordelen aan verbonden. Op de pagina kan je de verschillende opties nalezen.

Bedankt voor je tijd

Ook je tijd is een steunbetuiging. Tijd om naar mijn werken te kijken, tijd om mijn teksten te lezen. Elke schenking geeft mij tijd, en dat is de mooiste steun die een kunstenaar kan krijgen. Weet dat alle giften, hoe klein ook, in het hart gedragen worden.

English

Artists don’t ask money in order not to have to work

It may sound strange, but starting artists need money in order to be able to work (and earn money).

I was painting for one or maybe two hours after my full-time job. I forced it in to weekends that were overly packed to begin with. I even took it with me on vacation. And there were always the excuses of no time, no money, no room and no satisfaction from the work that I was making.

Yet somehow I succeeded to keep going. The urgency to plod along (to create) proved to be stronger than all the excuses I made up. As a consequence, I had to admit it. I was an artist.

Being an artist is not a choice, but making it a reality is a whole bunch of them

I realized being an artist wasn’t a free choice and I was torturing myself trying to fit in one job after another. I started to make other choices in life, to give painting the place and the time it deserves and I haven’t stopped since. The more I chose the thing I want to do most, the more I effortlessly dropped other things that took up too much of my money or time.

The need to travel to ‘escape’ my daily reality by going on holiday has faded. I don’t feel obligated to attend all events anymore out of sheer FOMO (fear of missing out), while I never felt very well in noisy or busy places in the first place. I threw out my TV and cancelled my subscriptions. I don’t need to buy new clothes to feel better, on the contrary, my aversion to bad quality, polluting and unethical mass production that is pushed upon us every single day has never been bigger.

It has become increasingly clear that the purification of all areas of my life (contacts, pastimes, purchases) and being an artist are not two separate things. On the contrary, this curated minimalism was necessary to free my mind for one activity in particular: painting.

To be able to do that in the most straightforward way, I need time. And money buys that time, in this society. So when I discovered Patreon, a site where fans can contribute to the artists they believe in, I decided to create my own page.

Why a small monthly donation is worth more than a single large one

Patreon is a website that offers the possibility to activate a monthly bank transfers, for which the amounts vary between 5 and 250$.

For visual artists, making money is limited to exhibitions or other events, and even then it’s not even possible to charge the real cost of the work (work hours, canvas, paint, studio). Between these public events, the artist works in the shadow, without the certainty of a monthly income.

Patreon is not a crowdfunding website, where people can try to raise a big amount of money for a one-time project or product. Patreon does however offer the possibility for artist to be paid for their hard work, and gives the admirers of that work the opportunity to help the artist in a sustainable way.

What is the money used for?.

Supporting me through Patreon is possible starting at the amount of 5$ a month. Everyone who donates 25$/m or more, automatically gets the right to know what the money is used for and will be shown all invoices concerning art supplies upon request.

The money will be used to supply all practical tools a painter needs from day to day: paint, paintbrushes, canvases and the rent of a studio. Rent of exhibition spaces and the organization of events also reside in this category.

In the unexpected case that I gather more support than the accumulated costs that painting brings, the money will be used to pay fixed costs of housing and living. In this case, it will become possible for me to solely focus on painting, which is my ultimate goal.

Thank you, for your time

Even your time is a donation. Time to observe my work, time to read my texts. Every donation buys me time, and that is the most precious form of support any artist can get. Remember that all gifts, however small, will be carried in my heart.